รายการแกลลอรี่ | แกลลอรี่จัดสัมมนา

จัดสัมมนา
โครงการจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2554